Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het vervaardigen van schriftelijke adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e d. en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of begeleiding van de opdrachtgever, alles in de ruimste zin des woords, van Print & Co V.O.F. handelend onder de naam Van de Water Reclame, gevestigd te Schijndel, hierna te noemen "de gebruiker”. 2. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij”. 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1.Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

 1. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij:
 2. ze een termijn voor aanvaarding bevatten;
 3. de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving.

Laatst gemelde omschrijving(en) dient/dienen tegelijkertijd met eerst gemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal(zullen) de omschrijving(en) voor beide partijen bindend zijn.

 1. lndien een offerte c.q aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, modellen, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal e.d., alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De in het vorige lid genoemde bescheiden blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze bescheiden dienen op het eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 4. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. Opgegeven termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht en/of zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, dan wel de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de te leveren zaken c.q. de zaken die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft c.q. de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden opgestelde/benodigde tekeningen, berekeningen, omschrijvingen e.d. voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 4. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan bevoegd de zaken, tekeningen, berekeningen, omschrijvingen e.d. te vernietigen. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
 5. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke de gebruiker nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan de gebruiker te verstrekken.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. De wederpartij zal de gebruiker informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht en het mogelijk verlenen van aanvullende en,/of nieuwe opdrachten.
 4. De gebruiker zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.
 5. De wederpartij draagt er zorg voor dat de eventueel voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde vergunningen e.d. tijdig aanwezig zijn.
 6. De wederpartij draagt er zorg voor dat de werkzaamheden ongehinderd kunnen worden uitgevoerd op de door de wederpartij aangegeven locatie.
 7. Indien de werkzaamheden op een door de wederpartij aangewezen locatie worden verricht, zorgt de wederpartij voor de aanwezigheid van elektriciteit en water op de plaats waar de opdracht dient te worden uitgevoerd. De kosten van verbruik zijn voor rekening van de wederpartij.
 8. De gebruiker behoudt zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in dit artikel genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Wanneer leveringen en/of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld door onvolledige ter beschikkingstelling van gegevens of anderszins, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
 3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8:WIJZIGINGEN EN MEERWERK

 1. Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Meerwerk zal apart worden gefactureerd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden door een tussenpartij en nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden zal worden beïnvloed, zal de gebruiker de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 9: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's behoorlijk te verzekeren.
 4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
 5. Niet – geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 10: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 11 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 7. Indien voor het onderzoek van de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be-of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 10. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf/bureau in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 4. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. 5. Indien zich in de geleverde zaken en/of in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos aan te passen, te herstellen of te vervangen.
 5. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 6. In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 7. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 8. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1(één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 9. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
 10. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de geleverde zaken door de wederpartij;
 11. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven (waaronder documenten, ontwerpen e d. van derden);
 12. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan de gebruiker heeft verstrekt en de gebruiker de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd;
 13. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde namens de wederpartij, werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

ARTIKEL 12: BETALING

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 3. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
 4. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
 5. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 6. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomsten/of op de factuur vermelden.
 7. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere in gebreke telling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding
 8. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 11. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 13: INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De gebruiker is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van adviezen, documenten, rapporten, tekeningen, omschrijvingen, ontwerpen, producten, softwaremodellen e.d.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten –openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De inhoud van het gebruiksrecht zal schriftelijk tussen partijen worden bepaald en overeengekomen.
 4. Proefmodellen en schetsontwerpen blijven eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien de wederpartij wijzigingen in het definitieve ontwerp wenst, dan is de wederpartij verplicht eerst de gebruiker in staat te stellen het ontwerp op kosten van de wederpartij te wijzigen. De gebruiker zal de gewenste wijzigingen aanbrengen, tenzij dit in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Indien de gebruiker de wijzigingen niet zelf wenst aan te brengen, zal de gebruiker de wederpartij toestemming verlenen het ontwerp te wijzigen, tenzij het verlenen van toestemming in redelijkheid niet van de gebruiker kan worden verlangd.
 6. De gebruiker is gerechtigd naar zijn goeddunken, onder andere voor reclamedoeleinden, afbeeldingen van alle door de gebruiker - in opdracht van de wederpartij - ontworpen en/of vervaardigde producten e.d. te gebruiken.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken, ontwerpen e.d. voor tot op het tijdstip waar op de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vermeerderd met vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de zaken, ontwerpen e.d. waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 15: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 17: OVERMACHT

 1. In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoen aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet –nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen – en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta verhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet -tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegen over de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 18: ANNULERING/ONTBINDING

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen. B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Als dan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van tenminste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 3. Indien maatwerk is overeengekomen, is de gebruiker gerechtigd om –te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden -30 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 19:TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van rechter. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of- naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.